Killan säännöt

OULUN YLIOPISTON YMPÄRISTÖRAKENTAJAKILTA RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty killan vaalikokouksessa 28.3.2023

1 LUKU – Yleisiä säännöksiä

1 §       Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kilta, nimi on Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 §       Killan tarkoitus ja tavoitteet

Killan tarkoituksena on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa, yhdistää jäseniään, innostaa seuraamaan ammatillisia kysymyksiä, auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon ja opiskelijaelämään, pitää yhteyttä alan järjestöihin, muihin kiltoihin Oulun yliopistossa ja muissa korkeakouluissa sekä luoda ja ylläpitää suhteita opiskelijoiden ja alan yritysten sekä yliopiston henkilökunnan välillä.

3 §       Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi järjestää kokouksia, illanviettoja, juhlia ja opintomatkoja, harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia, myyjäisiä, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita samantapaisia tempauksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

2 LUKU – Jäsenet

4 §       Killan jäsenet

Killan varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelman, ympäristötekniikan kv-maisteriohjelman, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tai konetekniikan koulutusohjelman rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnan opiskelijat, joiden opinnot johtavat diplomi-insinöörin tutkintoon.

Varsinaisen jäsenen valmistuttua diplomi-insinööriksi tai tekniikan kandidaatiksi ja tämän jälkeen päätettyä opintonsa on hänen mahdollista jatkaa killassa alumnijäsenenä. Hallitus varmistaa diplomi-insinööriksi valmistuneelta henkilökohtaisesti halukkuuden alumnijäsenyyteen.

Kilta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt killan tarkoituksen toteuttamista tai jolle kilta muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää killan kokous kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka killan toiminnan tukemiseksi suorittaa killan kokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy hallituksen kokous.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §       Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Kannatusjäseniltä peritään killan vuosikokouksessa määrätty vuotuis- tai ainaiskannatusjäsenmaksu. Alumni- ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §       Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla killan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksissa sekä oikeus osallistua killan järjestämiin yleisiin tilaisuuksiin. Äänioikeutettuja killan kokouksissa ovat ainoastaan varsinaiset jäsenet. Vaalikelpoisia killan hallituksen jäseniksi ovat killan varsinaiset jäsenet.

7 §       Jäsenten erottaminen

Killan kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka käyttäytymisellään on osoittanut, ettei hän ansaitse killan jäseneltä edellytettävää luottamusta tai joka menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Varsinainen jäsen voidaan erottaa killasta, kun hän jättää ilmoittautumatta Oulun yliopistoon ympäristötekniikan tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman, ympäristötekniikan kv-maisteriohjelman tai konetekniikan koulutusohjelman rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnan opiskelijaksi.

8 §       Jäsenten eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 §       Kurinpito

Killan kokous voi parhaaksi katsomallaan tavalla nuhdella sopimattomasti  käyttäytynyttä jäsentä.

3 LUKU – Hallinto

10 §     Killan hallinto

Killan päätösvaltaa käyttää killan kokous sekä toimeenpanovaltaa vaalikokouksen valitsema hallitus.

11 §     Nimenkirjoittajat

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

12 §     Killan hallitus

Killan hallituksen valitsee killan vaalikokous. Hallituksen toimikausi on    kalenterivuosi.

13 §     Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa killan toimintaa
 2. kutsua killan kokoukset koolle, valmistella niissä esille tuotavat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 3. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
 4. päättää varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä
 5. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 7. edustaa kiltaa
 8. valvoa sääntöjen noudattamista

14 §     Hallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluu

 1. puheenjohtaja, jonka tehtävänä on

– edustaa kiltaa

– kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta

– valvoa killan kokousten ja hallitusten kokousten päätösten täytäntöönpanoa

 1. sihteeri, jonka tehtävänä on

– laatia pöytäkirjat hallituksen kokouksista

– huolehtia killan jäsenrekisteristä sekä arkistoista

 1. rahastonhoitaja, jonka tehtävänä on

– hoitaa killan taloutta ja kirjanpitoa

– laatia seuraavan toimikauden talousarvio

– laatia ehdotus tilinpäätökseksi

 1. 3-9 muuta jäsentä, joiden tehtävät määrittää vuosittain killan vaalikokous

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa sekä toimii puheenjohtajan apuna tarvittaessa.

15 §     Toimihenkilöt

Hallituksen apuna ovat toimihenkilöt, joiden lukumäärän ja tehtävät määrittää vuosittain killan vaalikokous. Vuoden aikana hallitus voi nimetä uusia toimihenkilöitä tarpeen vaatiessa. Toimihenkilöt ovat toimistaan vastuullisia killan hallitukselle.

16 §     Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön erottaminen

Killan kokous voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä erottaa hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenen erottamisen käsittely on mainittava kokouskutsussa.

Uusi hallituksen jäsen on valittava killan kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluttua edellä mainitusta kokouksesta

Hallituksen kokous voi yksimielisellä päätöksellä erottaa toimihenkilön tarpeen vaatiessa. Toimihenkilön erottamisen käsittely on mainittava kokouskutsussa.

17 §     Toimikunnat

Killan hallitus voi asioiden hoitamista varten asettaa avukseen toimikuntia, jotka ovat toimistaan vastuullisia killan hallitukselle. Hallitus valitsee toimikuntien jäsenet.

4 LUKU – Kokoukset

18 §     Killan kokousten koollekutsuminen

Killan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla killan ilmoitustaululla sekä sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsussa on oltava liitteenä kokouksen esityslista.

Killan kokoukseen voidaan järjestää etäosallistumismahdollisuus. Etäjärjestelyistä ja sen toteutustavasta on kerrottava kokouskutsussa.

19 §     Kokouksen päätökset

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määritelty, se mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

20 §     Vuosikokous

Kilta kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa:

 1. esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 3. päätetään jäsenmaksuista
 4. käsitellään muut esille tulevat asiat.

21 §     Vaalikokous

Killan vaalikokous on pidettävä joulukuun 15. päivään mennessä.

Vaalikokouksessa:

 1. hyväksytään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 2. päätetään hallituksen koosta sekä hallituksen jäsenten tehtävistä
 3. valitaan hallitus ja toimihenkilöt
 4. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet seuraavaksi tilikaudeksi
 5. päätetään toimihenkilöiden lukumäärä ja tehtävät
 6. käsitellään muut esille tulevat asiat.

22 §     Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen killan kokous pidetään, mikäli killan kokous niin päättää tai hallituksen aloitteesta tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä   niin vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti killan hallitukselle ja killan hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

23 §     Hallituksen kokoukset

Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kerran kuukaudessa Oulun yliopiston lukukausien aikana. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokoukset ovat lainvoimaisia, kun hallitus on kutsuttu
koolle vähintään 24 tuntia ennen kokousta. Kokouskutsun liitteenä on oltava kokouksen esityslista.

Hallituksen kokoukseen voidaan järjestää etäosallistumismahdollisuus. Etäjärjestelyistä ja sen toteutustavasta on kerrottava kokouskutsussa.

5  LUKU – Talous

24 §     Tili- ja toimikausi

Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

25 §     Toiminnantarkastajat

Killan taloudenhoitoa valvovat toiminnantarkastajat. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

6 LUKU – Tunnukset

26 §     Tunnukset

Killan tunnuksia ovat

 1. jäsenillä hopeinen killan kokardi, jota kannetaan Teekkarilakin lipan yläpuolella lakin mustassa reunuksessa. Killan jäsenet, joiden ensisijainen koulutusohjelma ei ole ympäristötekniikka tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tai ovat siirtyneet konetekniikan koulutusohjelmasta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörivaiheeseen, saavat halutessaan kantaa killan hopeista kokardia Teekkarilakin tupsun narun juuressa.
 2. entisillä ja nykyisillä hallituksen jäsenillä sekä kunniajäsenillä killan kultainen kokardi, jota hallituksen jäsenet kantavat Teekkarilakissa tupsun narun juuressa ja puheenjohtajat kautta aikojen sekä kunniajäsenet Teekkarilakin lipan yläpuolella
 3. killan puheenjohtajilla kautta aikain killan kultainen pinssi, jota kannetaan vasemmassa napinlävessä tai sydämen päällä.
 4. killan hallitusten jäsenillä kautta aikain killan hopeinen pinssi, jota kannetaan vasemmassa napinlävessä tai sydämen päällä. Pinssi voidaan lisäksi myöntää esimerkillisen ansiokkaasti killan hyväksi toimineelle killan toimihenkilölle killan hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
 5. jäsenillä killan hopeinen ansiomerkki, jonka voi myöntää killan hallitus yksimielisellä päätöksellä ansiokkaasti killan hyväksi toimineelle killan varsinaiselle tai alumnijäsenelle.
 6. jäsenillä killan kultainen ansiomerkki, jonka voi myöntää killan hallitus yksimielisellä päätöksellä erityisen ansiokkaasti killan hyväksi toimineelle killan varsinaiselle tai alumnijäsenelle.
 7. jäsenillä killan nauha, joka toimii juhlapuvun kanssa akateemisena kunniamerkkinä

7 LUKU – Erityisiä määräyksiä

27 §     Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen jäljelle jäävät varat luovutettava toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sen puuttuessa  Oulun Teekkariyhdistys ry:lle.

28 §     Muut määräykset

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

fi